" Sau khi hoàn thành khóa học MPM, chúng ta sẽ đạt được các kỹ năng cần thiết để làm việc trong các dự án: kỹ năng điều hành và khả năng bao quát tổng thể dự án" Ông Hoàng Đôn Dũng (Vietnam) MPM 2009 Tổng Giám đốc Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn (SCQC) " AIT mang lại kiến thức , cho phép sinh viên chúng tôi...
CỰU SINH VIÊN MPM
Online : 4
Counter : 1441286